Best Hyundai Car prices in Kenya

Hyundai Palisade SEL 2022
Hyundai Palisade SEL 2022

  KES 3,976,000
Hyundai Tucson N Line 2022
Hyundai Tucson N Line 2022

  KES 3,444,000
Hyundai Tucson SEL 2022
Hyundai Tucson SEL 2022

  KES 2,984,800
Hyundai Tucson SE AWD 2022
Hyundai Tucson SE AWD 2022

  KES 3,007,200
Hyundai Santa Cruz SE 2022
Hyundai Santa Cruz SE 2022

  KES 2,686,880
Hyundai Kona SE AWD 2022
Hyundai Kona SE AWD 2022

  KES 2,536,800
Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

  KES 2,368,800
Hyundai Sonata N Line 2022
Hyundai Sonata N Line 2022

  KES 3,746,400
Hyundai Elantra SEL 2022
Hyundai Elantra SEL 2022

  KES 2,363,200
Hyundai Elantra SE 2022
Hyundai Elantra SE 2022

  KES 2,223,200
Hyundai Elantra N 2022
Hyundai Elantra N 2022

  KES 2,839,200
Hyundai Santa Fe XRT 2022
Hyundai Santa Fe XRT 2022

  KES 3,617,600
Hyundai Santa Fe SEL 2022
Hyundai Santa Fe SEL 2022

  KES 3,326,400
Hyundai Accent SE 2022
Hyundai Accent SE 2022

  KES 1,814,400
Hyundai Veloster Auto 2022
Hyundai Veloster Auto 2022

  KES 2,307,200
Hyundai Sonata SEL 2022
Hyundai Sonata SEL 2022

  KES 2,906,400
Hyundai Sonata SE 2022
Hyundai Sonata SE 2022

  KES 2,704,800
Hyundai Kona Limited 2022
Hyundai Kona Limited 2022

  KES 3,164,000
Hyundai Venue Denim 2022
Hyundai Venue Denim 2022

  KES 2,581,600
Hyundai Venue SEL 2022
Hyundai Venue SEL 2022

  KES 2,329,600
Hyundai Venue SE 2022
Hyundai Venue SE 2022

  KES 2,100,000
Hyundai Santa Cruz 2022
Hyundai Santa Cruz 2022

  KES 2,686,880
Hyundai Santa Fe SE 2022
Hyundai Santa Fe SE 2022

  KES 3,046,400
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

  KES 2,548,000
Hyundai Kona N-line 2022
Hyundai Kona N line 2022

  KES 3,024,000
Hyundai Palisade SE 2022
Hyundai Palisade SE 2022

  KES 3,712,800
Hyundai Tucson SE 2022
Hyundai Tucson SE 2022

  KES 2,839,200
Hyundai Sonata SEL 2021
Hyundai Sonata SEL 2021

  KES 2,878,400
Hyundai Tucson Sport 2021
Hyundai Tucson Sport 2021

  KES 3,164,000
Hyundai Kona SEL Plus 2021
Hyundai Kona SEL Plus 2021

  KES 2,693,600
Hyundai Tucson Value 2021
Hyundai Tucson Value 2021

  KES 2,816,800
Hyundai Tucson SEL 2021
Hyundai Tucson SEL 2021

  KES 3,035,200
Hyundai Palisade SEL 2021
Hyundai Palisade SEL 2021

  KES 3,939,040
Hyundai Palisade SE 2021
Hyundai Palisade SE 2021

  KES 3,642,240
Hyundai Tucson SE 2021
Hyundai Tucson SE 2021

  KES 2,654,400
Hyundai Kona SEL AWD 2021
Hyundai Kona SEL AWD 2021

  KES 2,643,200
Hyundai Kona SEL 2021
Hyundai Kona SEL 2021

  KES 2,486,400
Hyundai Kona SE AWD 2021
Hyundai Kona SE AWD 2021

  KES 2,441,600
Hyundai Tucson SE AWD 2021
Hyundai Tucson SE AWD 2021

  KES 2,811,200
Hyundai Santa Fe SEL 2021
Hyundai Santa Fe SEL 2021

  KES 3,138,240
Hyundai Veloster Auto 2021
Hyundai Veloster Auto 2021

  KES 2,228,800
Hyundai Sonata SE 2021
Hyundai Sonata SE 2021

  KES 2,643,200
Hyundai Elantra SEL 2021
Hyundai Elantra SEL 2021

  KES 2,340,800
Hyundai Kona SE 2021
Hyundai Kona SE 2021

  KES 2,284,800
Hyundai Kona SEL Plus 2020
Hyundai Kona SEL Plus 2020

  KES 2,682,400
Hyundai Kona SEL AWD 2020
Hyundai Kona SEL AWD 2020

  KES 2,632,000
Hyundai Kona SEL Auto 2020
Hyundai Kona SEL 2020

  KES 2,475,200
Hyundai Kona SE Auto 2020
Hyundai Kona SE Auto 2020

  KES 2,273,600
Hyundai Ioniq Limited 2020
Hyundai Ioniq Limited 2020

  KES 3,472,000
Hyundai Ioniq SEL 2020
Hyundai Ioniq SEL 2020

  KES 3,158,400
Hyundai Ioniq SE 2020
Hyundai Ioniq SE 2020

  KES 2,794,400
Hyundai Palisade SE 2020
Hyundai Palisade SE 2020

  KES 3,533,600
Hyundai Kona EV SEL 2020
Hyundai Kona EV SEL 2020

  KES 4,142,880
Hyundai Sonata SEL 2020
Hyundai Sonata SEL 2020

  KES 2,878,400
Hyundai Sonata SE 2020
Hyundai Sonata SE 2020

  KES 2,620,800
Hyundai Venue Denim 2020
Hyundai Venue Denim 2020

  KES 2,469,600
Hyundai Venue SEL 2020
Hyundai Venue SEL 2020

  KES 2,055,200
Hyundai Venue SE Auto 2020
Hyundai Venue SE Auto 2020

  KES 2,077,600
Hyundai Venue SE 2020
Hyundai Venue SE 2020

  KES 1,943,200
Hyundai Accent SEL 2020
Hyundai Accent SEL 2020

  KES 1,965,600
Hyundai Accent SE 2020
Hyundai Accent SE 2020

  KES 1,824,480
Hyundai Tucson Sport 2020
Hyundai Tucson Sport 2020

  KES 3,032,960
Hyundai Tucson SEL 2020
Hyundai Tucson SEL 2020

  KES 2,884,000
Hyundai Tucson Value 2020
Hyundai Tucson Value 2020

  KES 2,777,600
Hyundai Tucson SE 2021
Hyundai Tucson SE 2021

  KES 2,654,400
Hyundai Tucson SE AWD 2020
Hyundai Tucson SE AWD 2020

  KES 2,615,200
Hyundai Tucson SE 2020
Hyundai Tucson SE 2020

  KES 2,615,200