New Hyundai Kona Car prices in Kenya

Hyundai Kona SEL AWD 2022
Hyundai Kona SEL AWD 2022

  KES 2,762,850
Hyundai Kona SE AWD 2022
Hyundai Kona SE AWD 2022

  KES 2,559,450
Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

  KES 2,389,950
Hyundai Kona Limited 2022
Hyundai Kona Limited 2022

  KES 3,214,850
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

  KES 2,593,350
Hyundai Kona N-line 2022
Hyundai Kona N line 2022

  KES 2,904,100
Hyundai Kona N 2022
Hyundai Kona N 2022

  KES 4,002,460
Hyundai Kona SEL Plus 2021
Hyundai Kona SEL Plus 2021

  KES 2,717,650
Hyundai Kona SEL AWD 2021
Hyundai Kona SEL AWD 2021

  KES 2,666,800
Hyundai Kona SEL 2021
Hyundai Kona SEL 2021

  KES 2,508,600
Hyundai Kona SE AWD 2021
Hyundai Kona SE AWD 2021

  KES 2,463,400
Hyundai Kona SEL Plus 2020
Hyundai Kona SEL Plus 2020

  KES 2,706,350
Hyundai Kona SEL AWD 2020
Hyundai Kona SEL AWD 2020

  KES 2,655,500
Hyundai Kona SEL Auto 2020
Hyundai Kona SEL 2020

  KES 2,497,300
Hyundai Kona SE Auto 2020
Hyundai Kona SE Auto 2020

  KES 2,293,900