New Hyundai Sonata Car prices in Kenya

Hyundai Sonata N Line 2022
Hyundai Sonata N Line 2022

  KES 3,746,400
Hyundai Sonata SEL 2022
Hyundai Sonata SEL 2022

  KES 2,906,400
Hyundai Sonata SE 2022
Hyundai Sonata SE 2022

  KES 2,704,800
Hyundai Sonata SEL 2021
Hyundai Sonata SEL 2021

  KES 2,878,400
Hyundai Sonata SEL 2020
Hyundai Sonata SEL 2020

  KES 2,878,400
Hyundai Sonata SE 2020
Hyundai Sonata SE 2020

  KES 2,620,800
Hyundai Sonata Luxury 2019
Hyundai Sonata Luxury 2019

  KES 3,676,960
Hyundai Sonata GLS 2018
Hyundai Sonata GLS 2018

  KES 3,208,800
Hyundai Sonata GL 2018
Hyundai Sonata GL 2018

  KES 2,777,600
Hyunda Sonata Tarbo
Hyundai Sonata Tarbo

  KES 3,808,000
Hyundai Sonata 2.4L
Hyundai Sonata 2.4L

  KES 2,128,000
Hyundai Sonata 2.4L Top
Hyundai Sonata 2.4L Top

  KES 3,046,400
Hyundai Santa Fe 2.4 MPi
Hyundai Santa Fe 2.4 MPi

  KES 2,609,600
Hyundai Sanata Fe 3.3 MPi
Hyundai Sanata Fe 3.3 MPi

  KES 2,979,200