New Hyundai Kona Car prices in Japan

Hyundai Kona Limited 2022
Hyundai Kona Limited 2022

  JPY 3,107,500
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

  JPY 2,502,500
Hyundai Kona N-line 2022
Hyundai Kona N line 2022

  JPY 2,970,000
Hyundai Kona SEL Plus 2021
Hyundai Kona SEL Plus 2021

  JPY 2,645,500
Hyundai Kona SEL AWD 2021
Hyundai Kona SEL AWD 2021

  JPY 2,596,000
Hyundai Kona SEL 2021
Hyundai Kona SEL 2021

  JPY 2,442,000
Hyundai Kona SE AWD 2021
Hyundai Kona SE AWD 2021

  JPY 2,398,000
Hyundai Kona SEL Plus 2020
Hyundai Kona SEL Plus 2020

  JPY 2,634,500
Hyundai Kona SEL AWD 2020
Hyundai Kona SEL AWD 2020

  JPY 2,585,000
Hyundai Kona SEL Auto 2020
Hyundai Kona SEL 2020

  JPY 2,431,000
Hyundai Kona SE Auto 2020
Hyundai Kona SE Auto 2020

  JPY 2,233,000