New Hyundai CVT Car prices in Japan

Hyundai Accent SEL 2022
Hyundai Accent SEL 2022

  JPY 2,079,000
Hyundai Accent SE IVT 2022
Hyundai Accent SE IVT 2022

  JPY 1,892,000
Hyundai Accent SEL 2021
Hyundai Accent SEL 2021

  JPY 1,952,500
Hyundai Venue Denim 2021
Hyundai Venue Denim 2021

  JPY 2,425,500
Hyundai Accent SE IVT 2021
Hyundai Accent SE IVT 2021

  JPY 1,813,900
Hyundai Venue SEL 2021
Hyundai Venue SEL 2021

  JPY 2,178,000
Hyundai Venue SE 2021
Hyundai Venue SE 2021

  JPY 2,062,500
Hyundai Elantra SEL 2021
Hyundai Elantra SEL 2021

  JPY 2,299,000
Hyundai Venue Denim 2020
Hyundai Venue Denim 2020

  JPY 2,425,500