Hyundai Car Price Japan, New Hyundai Cars 2023

Hyundai Tucson 2025
Hyundai Tucson 2025

JPY 3,700,000
Hyundai Kona 2024
Hyundai Kona 2024

JPY 3,566,800
Hyundai Pony Coupe
Hyundai Pony Coupe

JPY 17,760,000
Hyundai Exter 2023
Hyundai Exter 2023

JPY 1,080,400
Hyundai Mufasa 2023
Hyundai Mufasa 2023

JPY 2,960,000
Hyundai Aura E 2023
Hyundai Aura E 2023

JPY 1,367,520
New Hyundai Car Prices in Japan
Latest Hyundai Models
Price Japan
7,932,800
5,625,480
5,264,360
4,573,200
7,932,800
7,710,800
7,355,600
6,445,400