Tesla Car Prices Ethiopia, Tesla New Cars 2022

Tesla Roadster 2022
Tesla Roadster 2022

ETB 9,200,000
New Tesla Car Prices in Ethiopia
Latest Tesla Models
Price Ethiopia
4,553,540
5,611,540
6,071,540
3,215,400
2,295,400
1,835,400
1,931,540
2,897,540