BAIC Car Price Uganda, New BAIC Cars 2024

BAIC Senova D20 2023
BAIC Senova D20 2023

UGX 90,912,510
BAIC Senova D20 2022
BAIC Senova D20 2022

UGX 79,020,000
BAIC Senova X25 2023
BAIC Senova X25 2023

UGX 101,185,110
BAIC Senova X25 2022
BAIC Senova X25 2022

UGX 90,469,998
BAIC BJ40 Plus 2023
BAIC BJ40 Plus 2023

UGX 168,154,560
BAIC BJ40 Plus 2022
BAIC BJ40 Plus 2022

UGX 168,154,560
BAIC Sevon X25 2021
BAIC Sevon X25 2021

UGX 108,138,870
BAIC Senova D20 2021
BAIC Senova D20 2021

UGX 50,454,270
New BAIC Car Prices in Uganda
Latest BAIC Models
Price Uganda
90,912,510
79,020,000
101,185,110
90,469,998
168,154,560
168,154,560
100,948,050
144,211,500