BAIC Car Price Sudan, New BAIC Cars 2024

BAIC Senova D20 2023
BAIC Senova D20 2023

SDG 13,829,010
BAIC Senova D20 2022
BAIC Senova D20 2022

SDG 12,020,000
BAIC Senova X25 2023
BAIC Senova X25 2023

SDG 15,391,610
BAIC Senova X25 2022
BAIC Senova X25 2022

SDG 13,761,698
BAIC BJ40 Plus 2023
BAIC BJ40 Plus 2023

SDG 25,578,560
BAIC BJ40 Plus 2022
BAIC BJ40 Plus 2022

SDG 25,578,560
BAIC Sevon X25 2021
BAIC Sevon X25 2021

SDG 16,449,370
BAIC Senova D20 2021
BAIC Senova D20 2021

SDG 7,674,770
New BAIC Car Prices in Sudan
Latest BAIC Models
Price Sudan
13,829,010
12,020,000
15,391,610
13,761,698
25,578,560
25,578,560
15,355,550
21,936,500