2023 JAC Car Prices Bahrain, JAC New Cars

JAC S3 Luxury 2023
JAC S3 Luxury 2023

Coming soon
JAC M5 BASE 2023
JAC M5 BASE 2023

Coming soon
JAC T6 2023
JAC T6 2023

Coming soon
JAC T6 4x4 2023
JAC T6 4x4 2023

Coming soon
JAC T6 SUV 2022
JAC T6 SUV 2022

BHN 6,878
JAC J7 2022
JAC J7 2022

BHN 7,281
JAC JS7 2022
JAC JS7 2022

BHN 6,129
JAC JS4 2022
JAC JS4 2022

BHN 7,133
JAC IEV7s
JAC IEV7s

BHN 13,551
JAC T6 4x4 2022
JAC T6 4x4 2022

BHN 8,197
JAC T6 2022
JAC T6 2022

BHN 6,878
JAC T6 4x4 2020
JAC T6 4x4 2020

BHN 8,197
JAC T6 2020
JAC T6 2020

BHN 6,878
New JAC Car Prices in Bahrain
Latest JAC Models
Price Bahrain
5,263
6,878
7,239
4,229
7,281
6,129
7,133
13,551