BAIC Car Price Iran, New BAIC Cars 2024

BAIC Senova D20 2023
BAIC Senova D20 2023

IRN 967,110,300
BAIC Senova D20 2022
BAIC Senova D20 2022

IRN 840,600,000
BAIC Senova X25 2023
BAIC Senova X25 2023

IRN 1,076,388,300
BAIC Senova X25 2022
BAIC Senova X25 2022

IRN 962,402,940
BAIC BJ40 Plus 2023
BAIC BJ40 Plus 2023

IRN 1,788,796,800
BAIC BJ40 Plus 2022
BAIC BJ40 Plus 2022

IRN 1,788,796,800
BAIC Sevon X25 2021
BAIC Sevon X25 2021

IRN 1,150,361,100
BAIC Senova D20 2021
BAIC Senova D20 2021

IRN 536,723,100
Find More in BAIC
New BAIC Car Prices in Iran
Latest BAIC Models
Price Iran
967,110,300
840,600,000
1,076,388,300
962,402,940
1,788,796,800
1,788,796,800
1,073,866,500
1,534,095,000